خانمها مقدمند!


الف– مدتی پیش یکی از دوستان جوانم تعریف میکرد که هم زمان با جمعی از اساتید فلسفه دانشکده شان به در خروجی دانشکده رسیده بوده است. به رسم ادب خود را کنار کشیده تا اساتید عبور کنند. اساتید هم ایستاده بودند و به این دوست جوان ما اصرار کرده بودند که خانمها مقدم هستند و امکان ندارد ما پیش از شما از در بیرون برویم. دوست من هم بعد از اندکی تعارف پیش از آقایان اساتید از در عبور کرده بود. میگفت هنوز چند قدم از در دور نشده بودم که شنیدم یکی از آقایان گفت: بله! خانمها مقدمند! و دیگری گفت: بله، تقدم بالضعف! وهمگی قهقهه سر داده بودند
.
.
.
ب– ما در فلسفه اسلامی بحثی داریم درباب سبق و  لحوق (تقدم و تاخر)،تقدم و تاخر در واقع از جمله اوصافی است که موجود از آن جهت که موجود است بدان متصف میشود. مسئله تقدم و تاخر به مسئله تشکیک بازمیگردد، زیرا متقدم و متاخر هر دو در نسبت داشتن به یک مبدا مفروض با یکدیگر مشترکند و اختلافشان نیز در همین نسبت است، به این صورت که متقدم سهم بیشتری از آن نسبت دارد و متاخر سهم کمتری. و اما اقسام تقدم و تاخر عبارتند از: نخست تقدم و تاخر زمانی(مانند تقدم دیروز بر امروز)، دوم تقدم و تاخر طبعی(تقدم عدد دو بر سه)؛ سوم تقدم و تاخر علیّ(مانند تقدم آتش بر دود)؛ چهارم تقدم  و تاخر ماهوی(تقدم چهار بر زوجیت)؛ پنجم تقدم و تاخر به حقیقت و مجاز(مانند اتصاف خود وجود به وجود که بالحقیقه است و اتصاف وجود به سایر موجودات که بالمجاز است)؛ دیگری تقدم و تاخر بالرتبه است که به مقتضای قرب به یک مبدا معین در نظر گرفته میشود(مانند نشستن مدعوین به ترتیب سمت در یک سالن کنفرانس)؛ و آخری هم تقدم و تاخر بالشرف است که ملاک آن برتری در ارزشهای معنوی است(مثل تقدم استاد بر دانشجو یا مادر بر فرزند) فلاسفه اسلامی در تعداد ملاکهایی که برای تقدم برمی شمارند اختلاف دارند ولی آنچه مشخص است اینکه (خوشبختانه) تقدم و تاخر بر حسب جنسیت در میان این ملاک ها نیست؛ حالا این که چرا؟ هم میتواند به این دلیل باشد که جنسیت ملاک تقدم و تاخر نیست و هم میتواند به این دلیل باشد که فلاسفه مسلمان وجه اشتراکی میان زن و مرد نمی دیده اند و یا اینکه برایشان واضح و مبرهن بوده است که مذکر بر مونث تقدم دارد

ج- اما آنچه من میخواهم بگویم اینکه اگرچه به دوستم حق می دهم اگر از “عدم صداقت” آن اساتید دلخور شده باشد اما نمیتوانم  آنها را “بی فرهنگ” بخوانم  و این تقدم بی دلیل را موجه بدانم و آن را از دیگران توقع داشته باشم. خوشبختانه ما ملاک های بسیار خوب و سنجیده ای برای تقدم و تاخر داریم که اگر خواهان مودب بودن در معاشرت هستیم رعایت همانها -بطور یکسان- در مورد خانمها و آقایان برایمان کفایت میکند ضمن اینکه اگر ما واقعا خواهان رفع هرگونه تبعیض علیه زنان -که تنها و تنها بخاطر جنسیتشان بر آنها تحمیل میشود- هستیم نباید خواهان اینگونه تبعیض های به اصطلاح مثبت هم باشیم
به علاوه در نگاه از یک منظر فمینیستی خواهیم دید که این دست رفتارها نه تنها احترام آمیز نیست بلکه برعکس به شدت تحقیر آمیز هم هست. تک تک رفتارهایی که گاهی تحت عنوان مردانگی و مروت و گاهی تحت عنوان “ آیین جنتلمنی” در کتابهای آداب معاشرت از آنها یاد میشود پیامی جز تاکید بر ضعف زنان و همچنین تاکید بر نقش حمایتگر و مدیر و مسلط مردان  ندارد: در همراهی با یک خانم  هميشه در را برايش باز كنيد، در را هـمـيـشه بايد برايش باز نگاه داريد تا او عبور كند.هرگاه چندين در وجود داشت يك به يك آنها را برايش بگشاييد.
كمك كنيد كتش را بپوشد. همواره به همسر خود در تـن كـردن كـت و يـا اوركـتـش كـمك كنـيد. اين عمل ساده و در عين حال موثر مي باشد.
كمكش كنيد بنشيند. هرگاه يك خانم تنها و بـدون هـمـراه خـواسـت كنـار شـما بـنـشيـند، مهم است با بيرون كشيدن صندلي و بازگرداندن آن بسمت جلوالـبـته وقـتـي آن خانم كاملا روي صندلي نشست به وي در نشستن روي صندلي كمك كنيد
جاي خود را به او بدهيد. هرگاه خانمي نزديك ميز غذا آمد و يا در اماكن و وسائط نـقـليـه عـمـومـي وارد گـشـت و صندلي خالي موجود نبود، شما بايد برخيزيد و جاي خود را وي تقديم كنيد
از جاي خود برخيزيد. هميشه هنگامي كه خانمي به اطاق وارد و يا از آن خارج مي گردد از جاي خود برخيزيد و يا حداقل هنگام ورود از جاي خود برخيزيد
دستان او را بگيريد. در ميهماني ها و موقعيتهاي اجتماعي بايد دست خود را به همسرتان تـقديـم كنـيد كه نشانه صميميت بيشتر مي باشد اما وقتي بروي سطح ناهمـوار قدم ميزنيد باعث كمك به وي مي شود خصوصا زماني كه او كفش پاشنه بلد به پا كرده باشد
نيازهاي او را جويا شويد. با آنكه اين كار را اكثر مردان انجام مي دهند، امـا بـاز كـمـك زيـادي به متشخص بودن شما مي كند. هنگامي كه در موقيتهاي اجتماعي مي باشيد، هـمـواره از وي بـپرسيد كه آيا نـوشيـدنـي و يـا غـذا ميل دارد كه برايش بياوريد. به او نـشـان دهـيـد كـه بـه آسـايـش و نيازهاي وي اهميت قائل هستيد
اگر چيزي از دستش به زمين افتاد به وي باز گردانيد.هـنگامـي كـه خـانمي چيزي از دستانش به زمين افتاد آن را از روي زمين برداشته و بـه وي بـدهيـد. خـواه آن چـيز دستكش باشد و يا انكه پوشه پرونده يا يك اسكناس. الـبـتـه حتما از ناحيه زانو خم شويد و نه از كمر
در راه پله كنار خانم راه برويد . هيچگاه در راه پله پشت يك خانم حركت نكنيد. خصوصا وقتي دامن كوتاه پوشيد باشد. كنار و يا اندكي جلوتر از وي حركت كنيد. ايـن قـانـون در هنـگـام عبـور از پياده رو نيز بايد رعايت گردد. همچنين هيچگاه يك خانم را از فاصله نزديك تعقيب نكنيد
از قسمت بيروني پياده رو حركت كنيد. اين به خانـم هـمراه شـما اجـازه مي دهـد كه از رفـت و آمـد خـودروها دور گـردد. هـرگاه خـودرويي نـاگهان از كنـار شـما عبور كرد و آب كنار خيابان را بسمت شما پاشـيـد، ايـن شما هستيد كه خيس خواهيد شد و نه خانم
در حضور يك خانم سيگار نكشيد. هيچگاه در حضور يك خانم سيگار نكشيد مگر آنكه پيش از آن از وي اجازه گرفته باشيد
هرگاه بسته اي به همراه داشت برايش حمل كنيد ، ايـن كـار به او نشان ميدهد كه شما برايش احترام قائل هستيد و آسايش و راحتي وي را خواستاريد
.
.
.
سابق بر این فکر میکردم که افراد بسیاری با من در این نکته  توافق دارند که هر یک از این رفتارها  برای هر یک از دو جنس میتواند خوب یا بد باشد و ادب و احترام آنها را نشان دهد. ما کافیست بجای توجه به جنسیت افراد در چنین برخوردهایی تنها حقوق انسانی آنها احترام بگذاریم و  اصول کلی اخلاق اجتماعی – و نه جنسیت آدمها- را ملاک عمل قرار دهیم

د–  برخی معتقد هستند که نظر به شرایط نامطلوب خانمها در جامعه ما، آنها نیازمند کمک و حمایت آقایان هستند، ما باید از این دست رفتارها حمایت کنیم تا شاید با رعایت ادب و احترام نسبت به زنان، نگاه غیر انسانی/اخلاقی به آنها در جامعه سنتی و مرد سالار ما بهبود یابد. چنین افرادی همچنین مدافع اعمال تبعیض های مثبت برای زنان در اموری نظیر تحصیل، استخدام ،اشتغال و… هستند. اگرچه چنین شعارهایی هرگز از حد شعار فراتر نرفته اند و همچنان برنامه ریزی های کارشناسان روندی معکوس و تبعیض آمیز علیه زنان را طی میکند با این حال من تصور نمیکنم که بر فرض تحقق چنین شعارهایی اقدام درستی صورت گرفته باشد. معمولا مدافعان رفع تبعیض علیه زنان نیز با طرح چنین مباحثی مخالف هستند چراکه علاوه بر اینکه چنین اقداماتی از نظر اخلاقی نادرست است و احتمالا هزینه های زیادی را بر دوش جامعه تحمیل خواهد؛ بدتر از آن باز هم تدبیر امور زنان را در دستان مردان قرار خواهد داد تا در مسیری که خود می پسندند آن را سامان دهند

برای مطالعه بیشتر نک
شیروانی، علی.1381. ترجمه و شرح بدایه الحکمه علامه سید محمدحسین طباطبایی. ج 3. بوستان کتاب قم
بهزادي، شهين دخت. 1387. آداب معاشرت براي همه. هیرمند

 

Advertisements

۱ دیدگاه »

  1. ناهید said

    بسیار منطقی و عادلانه نوشتی عزیز دلم . حفظ حرمت انسان ها مهم ترین چیزه . چه زن و چه مرد .

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s